بوی باران تازه می آید نکند بوی چشم تر باشد

هَرکس از این دُنــیـــــا چیزی برداشت من از این دُنـــیـــــــا دَست برداشتم!!!

بوی باران تازه می آید نکند بوی چشم تر باشد

هَرکس از این دُنــیـــــا چیزی برداشت من از این دُنـــیـــــــا دَست برداشتم!!!


در هیاهوی زندگی دریافتم

چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالی که گویی ایستاده بودم

چه غصه هایی که فقط باعث سپیدی مویم شد

در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود

اگر نه نمیشود

" به همین سادگی "

کاش نه می دویدم و نه غصه میخوردم

فقط او را میخواندم ...

تویی که از همه زندگیت خسته شده ایی ؛ بخـــــوان

الا بذکر الله تطمئن القلوب